Carmignac

"De energietransitie moet worden versneld"

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    5 minuten leestijd
Carmignac

Nu de besprekingen in het kader van de Klimaatconferentie van Glasgow (COP26) afgelopen zijn, is er dringend actie nodig om de energietransitie te ondersteunen en de doelstelling van koolstofneutraliteit in 2050 te bereiken, aldus Michel Wiskirski, beheerder van het fonds Carmignac Portfolio Climate Transition.

/
Download
/
Download

Hoever staan we met de doelstelling van koolstofneutraliteit in 2050, zo vlak na de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP26)?


Michel Wiskirski : Hoewel de situatie niet helemaal uitzichtloos is, geeft het Internationaal Energieagentschap (IEA) aan dat de toezeggingen die de afgelopen tien jaar zijn gedaan, slechts goed zijn voor minder dan 20% van de inspanningen die moeten worden geleverd als de Europese Unie in 2050 de beoogde doelstelling van koolstofneutraliteit wil bereiken. Daarom moet de energietransitie worden versneld.

Hoe verklaart u die vertraging?


M.W. : De wereld investeert niet genoeg om in haar toekomstige energiebehoeften te voorzien. Hoewel de uitgaven voor de transitie geleidelijk toenemen, is die ontwikkeling te traag en zijn de toegewezen middelen veel te beperkt om op een duurzame manier aan de vraag naar energiediensten te voldoen.

Het is dus vooral een gebrek aan investeringen?


M.W. : Financiering is duidelijk de ontbrekende schakel. Er zijn belangrijke politieke aankondigingen gedaan, maar zodra die moeten worden uitgevoerd, zien we dat er van die goede bedoelingen niets terechtkomt. We moeten de bureaucratische traagheid niet onderschatten, met name in Duitsland en de Verenigde Staten.

U heeft het over een gebrek aan financiering. Wat is precies de huidige situatie?


M.W. : Het klimaatakkoord van Parijs, dat zes jaar geleden is ondertekend, heeft tot doel de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau. Om die doelstelling, die is overgenomen door de COP26, te bereiken moeten volgens het IEA de jaarlijkse investeringen in projecten en infrastructuur voor schone energie tussen nu en 2030 worden verhoogd tot bijna 4.000 miljard dollar. De investeringen die tot nu toe zijn gedaan, bedragen niet meer dan een paar honderd miljoen per jaar.

Verklaart dit gebrek aan investeringen in groene energie de stijging van de gas- en olieprijzen die al meer dan een jaar aanhoudt?


M.W. : Die prijsstijging wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Het gebrek aan investeringen in groene energie is niet de enige verklaring. Maar de ontoereikende ontwikkeling en implementatie van nieuwe structuren voor de productie van hernieuwbare energie is heel duidelijk een deel van het probleem, omdat de energiebehoeften inmiddels weer bijna op het niveau van vóór de coronacrisis liggen. Onze huidige productiecapaciteit voor fossiele en hernieuwbare energie is echter te laag om aan deze vraag te voldoen. Als we de energietransitie tot een succes willen maken, moeten we niet bezuinigen op fossiele brandstoffen zonder tegelijkertijd fors te investeren in hernieuwbare energie. Momenteel zijn er te weinig projecten gestart die de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen mogelijk maken. Een dergelijke context vraagt om een inclusieve energietransitie, ook om te voorkomen dat we problemen oplossen door nieuwe problemen te creëren.

Wat bedoelt u?


M.W. : De productie van energie is een zeer complexe keten die zich uitstrekt over de hele wereld. Er zijn veel spelers bij betrokken. En om de uitdaging van de energietransitie aan te gaan, moet er meer gebeuren dan alleen de verkoop van gasboilers of dieselauto's te verbieden of de opening van nieuwe kolenmijnen stop te zetten. Het is ook nodig om de olie- en gasmaatschappijen erbij te betrekken, zodat ze voldoende produceren om aan de vraag te voldoen en tegelijkertijd minder CO2 uitstoten. Dat is een enorme uitdaging, omdat ook zij deel uitmaken van de oplossing voor het transitieproces, met name in de huidige context van onderinvestering. Het is het geheel van alle inspanningen in de productieketen – van de winning van fossiele brandstoffen tot schone alternatieve energiebronnen – dat het verschil kan maken en dat moet worden gecontroleerd en gestimuleerd.

We kunnen dus niet meteen stoppen met fossiele brandstoffen ...


M.W. : Nee, want de wereldeconomie heeft ze nog steeds nodig. Wat olie betreft, zal de vraag nog jarenlang in stand blijven, totdat er een alternatief is gevonden. Deze zal naar verwachting zelfs toenemen tot 2030 alvorens te gaan dalen. Daarna verwachten we een forse daling van de vraag naar olie – in 2050 zou deze met 75% kunnen zijn teruggevallen ten opzichte van het niveau van 2020 – bijvoorbeeld dankzij een daling van het gebruik van kunststoffen in productieprocessen en de ontwikkeling van elektrische voertuigen.

Hoe zit het met aardgas?


M.W. : Het is belangrijk om erop te wijzen dat aardgas waarschijnlijk een cruciale rol zal spelen in de energietransitie. Hoewel we meer hernieuwbare energie moeten produceren, hebben we in deze overgangsperiode namelijk ook stabiele energiebronnen nodig, zoals aardgas en kernenergie. We moeten dus investeren om onze aardgasproductiecapaciteit te vergroten; vooral omdat aardgas in de 'Europese taxonomie' wordt genoemd als een sleutelelement van de energietransitie en als een van de groene energiebronnen in de energiemix van morgen. Maar naast de economische overwegingen in verband met de olie- en gasproductie is er ook een sociale dimensie die niet over het hoofd mag worden gezien.

Kunt u dat toelichten?


M.W. : Iets wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat wereldwijd ongeveer 40 miljoen mensen rechtstreeks werkzaam zijn in de olie- en gassector en dat veel regio's in ontwikkelingslanden gedijen dankzij deze sector of er volledig afhankelijk van zijn. Om al deze redenen moeten we daarom nadenken over de beste manier om deze sector de komende jaren te ondersteunen en zo de wereldeconomie te helpen de uitdaging van de energietransitie aan te gaan.

Hoe zit het met nieuwe technologieën, die volgens sommigen te veel energie verbruiken? Kunnen die niet nuttig zijn?


M.W. : Hoewel er uiteraard uitzonderingen zijn, zoals de energieverslindende cryptomunten, zijn nieuwe technologieën essentieel voor de energietransitie. Ze zijn onmisbaar als we de doelstelling van koolstofneutraliteit willen bereiken. Dankzij die technologieën kunnen we de uitdaging aangaan om hernieuwbare energie op te slaan, waterstof als energiebron te gebruiken of CO2 uit de lucht op te vangen en ondergronds op te slaan.

Of het nu gaat om nieuwe technologieën of een oplossing voor de transitiefase, beleidsmakers hebben een sleutelrol ...

M.W. : Precies. Hun impuls is van het grootste belang, en de politieke milieuagenda voor deze tweede helft van het jaar is rijkelijk gevuld. In juli heeft de Europese Unie een routekaart uitgewerkt om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan heeft de regering-Biden sinds het begin van haar mandaat het klimaat tot een van haar fundamentele prioriteiten gemaakt; er worden dan ook belangrijke maatregelen verwacht in het komende infrastructuurplan of in een andere vorm. Maar het hoogtepunt van deze klimaatagenda was natuurlijk de COP26. We zullen moeten zien wat er van al deze aankondigingen terecht zal komen.

Hoe pakt u zelf deze kwestie van de energietransitie aan?

M.W. : Ten eerste hanteren we bij Carmignac een holistische benadering, die gebaseerd is op ons vermogen om op alle niveaus te beleggen, dialogen aan te gaan en invloed uit te oefenen op de beleidsbeslissingen van bedrijven. Daarnaast hebben we een gespecialiseerd fonds, Carmignac Portfolio Climate Transition, dat belegt in drie thema's om de uitdagingen van de energietransitie aan te gaan en de doelstelling van koolstofneutraliteit in 2050 te bereiken: 1) producenten van schone energie, met andere woorden bedrijven die oplossingen voor de productie van hernieuwbare energie aanbieden; 2) 'facilitators', dat wil zeggen bedrijven die ons helpen om alle segmenten van de economie koolstofarm te maken, waaronder bedrijven die niet op het eerste gezicht als zodanig herkenbaar zijn; 3) de belangrijkste spelers in de transitie, oftewel bedrijven die vanuit milieuoogpunt als problematisch worden beschouwd, maar die we helpen de uitdaging van duurzame ontwikkeling aan te gaan, omdat we denken dat ze een oplossing kunnen bieden mits ze worden ondersteund.

1De Europese taxonomie is een Europese verordening die tot doel heeft een classificatie van economische activiteiten vast te stellen waarmee kan worden bepaald welke activiteiten als 'ecologisch duurzaam' of 'groen' kunnen worden beschouwd. (Bron: Franse centrale bank)

Nadere informatie over onze aanpak van verantwoord beleggen

vindt u op onze website over verantwoord beleggen

Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc

ISIN: LU0164455502

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

GRONDSTOFFEN: Schommelingen van de grondstoffenkoers en de volatiliteit van deze sector kunnen tot een daling van de netto-inventariswaarde leiden.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Er bestaat geen enkele garantie dat de beleggingsdoelstelling van dit deelbewijs/deze aandelenklasse wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.

Bron: Carmignac 05/11/2021. Dit document mag zonder voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Het is geen aanbod tot inschrijving, noch een beleggingsadvies. Het is niet bedoeld als boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies, en mag derhalve ook niet als zodanig worden beschouwd. Het is uitsluitend ter informatie aan u verstrekt en het mag niet als betrouwbaar meetinstrument worden gezien voor het beoordelen van de verdiensten van het beleggen in effecten of belangen waaraan in dit document wordt gerefereerd, noch mag het voor andere doeleinden worden gebruikt. De in dit document opgenomen informatie kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze informatie dateert van de datum waarop dit document is geschreven en is afkomstig van zowel bedrijfseigen als niet-bedrijfseigen bronnen die Carmignac betrouwbaar acht, maar is niet per se compleet en gegarandeerd nauwkeurig. Carmignac als organisatie, haar management en individuele medewerkers garanderen geenszins de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van deze informatie en stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor vergissingen en weglatingen (ook niet in geval van nalatigheid, van wie dan ook). In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Als gevolg van wisselkoersschommelingen kan het rendement van aandelenklassen waarvan het wisselkoersrisico niet is afgedekt, stijgen of dalen. Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCIS of de manager. Risicocategorie van het KIID (Essentiële Beleggersinformatie) indicator. Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. De aanbevolen beleggingshorizon is een minimale horizon en geen aanbeveling om uw beleggingen aan het einde van deze periode te verkopen. Morningstar Rating™ : © 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie. Voor bepaalde personen of landen kan de toegang tot de fondsen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document richt zich niet tot personen die vallen onder een rechtsgebied waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van de desbetreffende persoon of om andere redenen) de informatie in dit document of de beschikbaarheid daarvan verboden is. Personen voor wie een dergelijk verbod geldt, hebben geen toegang tot deze informatie. Welke belastingen er worden geheven, hangt van de situatie van het individu af. De fondsen zijn niet geregistreerd voor de retailmarkt in Azië, Japan en Noord-Amerika, en zijn niet geregistreerd in Zuid-Amerika. Carmignac Fondsen zijn in Singapore als buitenlandse belegging met beperkende voorwaarden geregistreerd (uitsluitend voor professionele cliënten). De fondsen zijn niet geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act van 1933. In overeenstemming met de Amerikaanse Regulation S en de FATCA mag het fonds niet ten gunste van of uit naam van een "U.S. person" direct of indirect aangeboden of verkocht worden. Het prospectus, de EBI-documenten, de NIW en de jaarlijkse periodieke verslagen van het fonds zijn beschikbaar op www.carmignac.com, of op aanvraag bij de Beheermaatschappij. De risico's, vergoedingen en lopende kosten zijn beschreven in de EBI (Essentiële Beleggersinformatie). De EBI dient voorafgaand aan iedere inschrijving aan de inschrijver beschikbaar te worden gesteld. De inschrijver dient de EBI te lezen. Beleggers kunnen hun kapitaal gedeeltelijk of geheel verliezen aangezien het fondskapitaal niet wordt gegarandeerd. Aan de fondsen is een risico van kapitaalverlies verbonden. Beleggers kunnen via de volgende link een samenvatting van hun rechten in het Frans, Engels, Duits, Nederlands, Spaans en Italiaans raadplegen:https://www.carmignac.com/en_US Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De Fondsen zijn beleggingsfondsen in contractuele vorm (FCP) conform de UCITS-richtlijn of AFIM-richtlijn onder Frans recht. De beheermaatschappij kan de verkoop in uw land op elk moment stopzetten. Auteursrechten: de in deze presentatie opgenomen gegevens zijn het exclusieve eigendom van de op elke pagina vermelde rechthebbende.