Carmignac

Carmignac Sécurité: op weg naar 2019

 • Auteur(s)
  Keith Ney
 • Gepubliceerd
 • Lengte
  2 minuten leestijd

Vooruitzichten voor 2019

Nu de benchmark1 van Carmignac Sécurité een negatief effectief rendement biedt van bijna -0,25%, heeft het beleggingsuniversum van kortlopende vastrentende waarden uit de eurozone het zeer moeilijk.

Sinds de ECB in juni 2014 een belasting op spaargeld invoerde, met de bedoeling een uitweg te bieden uit een ongekende periode van financiële repressie, passen we een halterstrategie toe: de evenwichtige combinatie van langere looptijden en lagere kredietbeoordelingen via cash en cash-equivalenten.

Door de uitverkoop van risicovolle activa in 2018 is het aantal beleggingskansen op de kredietmarkten toegenomen. Gezien de verslechterende groeivooruitzichten, de talrijke politieke spanningen en de aanhoudende verkrapping van het monetair beleid is het weliswaar nog te vroeg om ons halsoverkop op deze activaklasse te storten, maar sommige van onze favoriete beleggingen zijn inmiddels tot aantrekkelijke niveaus gedaald.

Strategie omzetten in actie

 • Hoogrentende bedrijfsobligaties

  We profiteren van een sterke overtuiging in de telecomsector, die een aantrekkelijk rendement biedt en gesteund wordt door een potentiële verlaging van het vreemd vermogen, na de recente verkoop van activa. We hebben een positie ingenomen in de Zweedse incasso- en kredietverleningssector, die zou moeten profiteren van een economische vertraging, terwijl deze ten opzichte van Duits schuldpapier een rendement biedt van +500 bp.

 • Hoogrentende staatsobligaties

  Onze sterkste overtuigingen liggen bij Griekse staatsobligaties over de gehele rendementscurve. Door de substantiële vooruitgang bij de implementatie van structurele hervormingen en de verbeterde groeivooruitzichten zou de kredietwaardigheid verder opwaarts moeten worden bijgesteld. De schuldverlichtingsmaatregelen op middellange termijn voor Griekenland, waaronder verlenging van de looptijd en uitstel van rentebetalingen, hebben tot een verdere verhoging van de kwaliteit van de Griekse staatsschuld geleid.

 • Blootstelling aan gestructureerd krediet

  Europese CLO's (Collateralized Loan Obligations) blijven, ten gevolge van uit de regelgeving voortvloeiende beperkingen en tijdens de crisis opgelopen schade, een gehavende activaklasse, en bieden aantrekkelijke spreadniveaus en een zeer laag historisch wanbetalingspercentage. Wij zijn hoofdzakelijk in het segment AAA/AA belegd, de minst risicovolle tranches van de CLO's.

 • Investment-grade-bedrijfsobligaties

  Deze portefeuille met een hoge rating belegt in kortlopende schuldbewijzen en is ontworpen om een minimaal risico te lopen door het risicovolle gedeelte te compenseren met onze halterstrategie voor het doorstaan van periodes van negatief rendement. Wij zijn van mening dat door de recente verruiming een hoop namen aantrekkelijk zijn geworden. We zijn bijvoorbeeld belegd in niet al te conjunctuurgevoelige namen met een laag vreemd vermogen of met een overeenkomst voor ondersteunende financiering.

 • Investment-grade-staatsobligaties

  Na de aanhoudende stroom van negatieve verrassingen bij de Europese cijfers, hebben we besloten om de portefeuilleopbouw te vereenvoudigen door alle directionele shorts van de hand te doen en de omvang van de Franse en Duitse relatieve-rendementstrategieën te verlagen. Nu onze overtuiging over de directionele ontwikkeling van het rendement voor de korte termijn is afgenomen, geven we de voorkeur aan minimalisering van de portefeuilleblootstelling en zullen we pas nieuwe posities aangaan wanneer de cijfers verbeteren.


VOORNAAMSTE RISICO'S VAN HET FONDS

RENTE: Het renterisico vertaalt zich in een daling van de netto-inventariswaarde als de rente verandert. KREDIET: Kredietrisico is het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet nakomt. RISICO VAN KAPITAALVERLIES: De portefeuille garandeert of beschermt het belegde kapitaal niet. Er is sprake van kapitaalverlies wanneer een deelnemingsrecht wordt verkocht tegen een lagere prijs dan de prijs die werd betaald op het moment van de aankoop. VALUTA: Valutarisico ontstaat als het fonds aan andere valuta's dan zijn waarderingsvaluta wordt blootgesteld, hetzij via rechtstreekse beleggingen hetzij via het gebruik van financiële termijninstrumenten. Het fonds brengt een risico van kapitaalverlies met zich mee.