Carmignac

Ons maandelijks beleggingsoverzicht: April 2022

  • Gepubliceerd
  • Lengte
    3 minuten leestijd

In april ondergingen de aandelenmarkten de grootste daling in een maand tijd sinds maart 2020, ook al publiceerden de ondernemingen in de loop van de maand betere kwartaalresultaten dan verwacht. Net als eerder dit jaar werd het verloop van de wereldwijde aandelenmarkten bepaald door de macro-economische ontwikkelingen en – in minder mate – de kerncijfers van de ondernemingen.

Ook de obligatiemarkten – zowel staats- als bedrijfsobligaties – gingen opnieuw achteruit. De Bloomberg Global Aggregate, de belangrijkste index voor wereldwijde obligaties met een 'investment grade'-rating, verloor in april 5,48% en sinds begin dit jaar al 11,30%. Daarmee beleeft hij zijn zwaarste correctie sinds 1980.

De inflatie blijft niet zonder gevolgen! De prijzen zijn over de verslagperiode onverminderd verder gestegen, terwijl de economische groei verzwakte.

Zo lagen de prijzen in de Verenigde Staten 8,5% hoger dan twaalf maanden geleden onder druk van de uitzonderlijk krappe arbeidsmarkt, terwijl de Amerikaanse economie op kwartaalbasis voor het eerst in bijna twee jaar weer een krimp liet zien (-1,4%). In Europa is de inflatie eveneens hoog, maar vooral toe te schrijven aan de duurdere grondstoffen, die de koopkracht van consumenten en de winstgevendheid van bedrijven aantasten.

De verkiezing van Emmanuel Macron tot president van Frankrijk stelde beleggers gerust over de budgettaire ambities van de Europese Unie, maar vergroot ook de kans op gezamenlijke sancties tegen Rusland, die tot gevolg zouden hebben dat Europa nog meer in een scenario van 'stagflatie' (hogere inflatie, minder groei) verzeilt.

Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zijn de centrale banken bezorgd over de toenemende inflatieverwachtingen en hebben ze bevestigd bereid te zijn de prijsstijgingen te beheersen, wat de gevolgen voor de groei ook mogen zijn. Door die vastberadenheid is de tienjaarsrente in Duitsland en de VS snel opgelopen. Er kwamen respectievelijk 36 en 60 basispunten bij, waardoor de psychologische drempels van 1% en 3% in het vizier kwamen. Bijgevolg zakten risicovolle activa en de traditionele veilige havens weg.

In China houdt de overheid vast aan haar nultolerantie tegenover het coronavirus en gaat ze de stijgende besmettingscijfers te lijf met bijzonder strenge lockdowns. Die gedwongen vertraging van de economie verontrust beleggers, omdat zij ook gevolgen heeft voor de toevoerketens en de groeivooruitzichten van het land. Bovendien zal Beijing, dat bereid is forse stimuleringsmaatregelen te nemen, waarschijnlijk wachten tot de gezondheidssituatie verbetert alvorens de economie extra te ondersteunen.

Aandelenstrategie

In deze omstandigheden handhaven wij op dit moment een geringe blootstelling aan aandelen van ongeveer 15% voor wat betreft Carmignac Patrimoine. Tegelijk bereiden we de portefeuille voor op een klimaat waarin de kerncijfers van de bedrijven opnieuw de bovenhand krijgen en concentreren we onze beleggingen in ondernemingen die tamelijk ongedeerd of zelfs versterkt uit deze fase van stijgende kosten en economische vertraging kunnen komen.

In onze beleggingskeuzes geven we dus de voorkeur aan:defensieve ondernemingen in essentiële sectoren, zoals gezondheidszorg en basisconsumptiegoederen, kwaliteitsbedrijven, met weinig schulden en hoge marges, ondernemingen die profiteren van de energietransitie – rekening houdend met onze niet-financiële ESG-criteria – en de toerismesector, die wel vaart bij de opheffing van de beperkingen op internationale reizen.

Obligatiestrategie

De spreads op bedrijfsobligaties zijn afgelopen maand verder verslechterd. De bedrijfsobligatiemarkten wankelen door de normalisering van het monetaire beleid, terwijl de economie vertraagt. We hebben onze allocatie aan deze activaklasse teruggeschroefd en onze afdekkingsposities uitgebreid door CDS'en (Credit Default Swaps) op indices te kopen.

Aangezien de energieprijzen en de rente stijgen, blijven wij inzetten op emittenten uit de sectoren energie of financiële instellingen. Ook onze beleggingen in gestructureerde kredieten hebben in dit klimaat aantrekkelijke kenmerken. Met die instrumenten met variabele rente, gedekt door leningen van uitstekende kwaliteit, kunnen we tegelijk de stijging van de rente en de toename van het wanbetalingspercentage temperen en toch een aantrekkelijk rendement bieden.

De hoge grondstoffenprijzen zijn gunstig voor landen die grondstoffen produceren, met name in Latijns-Amerika, waar de verkrapping van het monetaire beleid bovendien al ver gevorderd is. Daarom houden wij bijvoorbeeld obligaties van Brazilië, Chili of Mexico in lokale valuta's aan.

Oost-Europa, dat geleden heeft onder de geografische nabijheid van Oekraïne, biedt heel aantrekkelijke kenmerken: de rente op Hongaarse obligaties in lokale valuta ligt vandaag bijvoorbeeld dicht tegen de 6%, na een stijging van 4,75% in amper vier maanden tijd.

Tot slot blijven we het renterisico actief beheren, zowel in Europa als in de Verenigde Staten.

We hebben onze posities bijgesteld op zowel de korte looptijden als de langerlopende uitgiften. In de koersen van kortlopende obligaties zit al een bijzonder snelle en omvangrijke normalisering van het monetaire beleid verrekend, terwijl effecten met een langere looptijd het duurzame karakter van de inflatie en de impact van de balansverkorting van de Federal Reserve nog niet volledig weerspiegelen. Onze positionering op Amerikaanse staatsobligaties oogt vandaag per saldo weliswaar neutraal, maar loopt vooruit op een versteiling van de rentecurve.

Globaal genomen noopt de toegenomen volatiliteit ons tot een actief beheer van de risico's om op lange termijn onze beleggingskansen intact te houden.

Sources : Carmignac, Bloomberg, 04/05/2022Lees onze recentste marktanalyses


Carmignac Patrimoine A EUR Acc

ISIN: FR0010135103

Aanbevolen minimale beleggingstermijn

Laagste risico Hoogste risico

1 2 3 4 5 6 7
Voornaamste risico's van het Fonds

AANDELEN: Aandelenkoersschommelingen, waarvan de omvang afhangt van externe factoren, het kapitalisatieniveau van de markt en het volume van de verhandelde aandelen, kunnen het rendement van het Fonds beïnvloeden.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

Publicitaire mededeling

Dit is een publicitaire mededeling. Dit document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij. Het vormt geen inschrijvingsaanbod, noch een beleggingsadvies. Dit document is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies. Dit document wordt u uitsluitend ter informatie verstrekt en u mag het niet gebruiken om een oordeel te vormen over de voordelen van beleggingen in effecten of participaties die in dit document worden beschreven, noch voor enig ander doel. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie in dit document is actueel op de datum van schrijven en is afkomstig van interne en externe bronnen die door Carmignac als betrouwbaar worden beschouwd, is niet noodzakelijkerwijs volledig en de juistheid ervan kan niet worden gegarandeerd. De nauwkeurigheid of betrouwbaarheid ervan wordt dan ook niet gegarandeerd en Carmignac, haar bestuurders, medewerkers en agenten zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten en weglatingen (inclusief aansprakelijkheid jegens een persoon voor nalatigheid). In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. De resultaten zijn na aftrek van de kosten (exclusief eventuele door de distributeur in rekening gebrachte instapkosten). Het rendement van aandelen waarvan het valutarisico niet is afgedekt, kan zowel stijgen als dalen als gevolg van wisselkoersschommelingen. Verwijzingen naar bepaalde effecten of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs. Risicoschaal van de EBI/KIID (document met Essentiële Beleggersinformatie). Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is een minimale periode en mag niet worden beschouwd als een aanbeveling om de belegging aan het einde van die periode te verkopen. Morningstar Rating™: © 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: is eigendom van Morningstar en/of zijn content providers; mag niet worden verveelvoudigd of verspreid; gaat niet gepaard met enige garantie omtrent de betrouwbaarheid, volledigheid of relevantie ervan. Noch Morningstar noch zijn content providers zijn verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie. De toegang tot het fonds kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen aan beperkingen onderhevig zijn. Dit document is niet gericht aan personen in rechtsgebieden waar dit document of het beschikbaar stellen ervan verboden is (omwille van de nationaliteit of woonplaats van de persoon of om enige andere reden). Personen op wie dergelijke beperkingen van toepassing zijn, mogen dit document niet raadplegen. De fiscale behandeling is afhankelijk van de situatie van elke persoon. De fondsen zijn niet geregistreerd voor distributie in Azië, Japan, Noord-Amerika, en zijn evenmin geregistreerd in Zuid-Amerika. De Carmignac-fondsen zijn in Singapore geregistreerd als buitenlandse beleggingsfondsen die uitsluitend bestemd zijn voor professionele cliënten. De fondsen zijn niet geregistreerd krachtens de US Securities Act van 1933. Het fonds kan in de zin van de Amerikaanse Regulation S en de FATCA niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht voor rekening of ten gunste van een "US person". De risico's en kosten in verband met de fondsen worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie (EBI/KIID). De EBI/KIID moet ter beschikking van de belegger worden gesteld vóór zijn inschrijving. Inschrijvers dienen kennis te nemen van de EBI/KIID. Elke belegging in het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in. Het prospectus, de EBI/KIID, de NIW en de jaarverslagen van de fondsen zijn te vinden op www.carmignac.com, en kunnen worden aangevraagd bij de beheermaatschappij.De beheermaatschappij kan op elk moment beslissen om de verkoop in uw land stop te zetten. Via de volgende link kan een overzicht worden geraadpleegd van de rechten van beleggers in het Nederlands (paragraaf 6: "Samenvatting van de rechten van beleggers"): https://www.carmignac.nl/nl_NL/article-page/wettelijke-informatie-1761 Carmignac Portfolio verwijst naar de subfondsen van de SICAV Carmignac Portfolio, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn. De fondsen zijn gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar Frans recht die voldoen aan de voorwaarden van de ICBE- of de AIFM-richtlijn. Copyright: De via deze presentatie gepubliceerde gegevens zijn de exclusieve eigendom van hun houder zoals vermeld op iedere pagina. CARMIGNAC GESTION – 24, place Vendôme – F-75001 Parijs – Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 Door de AMF goedgekeurde maatschappij voor portefeuillebeheer. Naamloze vennootschap met een vermogen van EUR 15.000.000 – HR Parijs B 349 501 676 CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel.: (+352) 46 70 60 1 Filiaal van Carmignac Gestion. Door de CSSF goedgekeurde beheermaatschappij van beleggingsfondsen. Naamloze vennootschap met een vermogen van EUR 23.000.000 - HR Luxemburg B67549