Eerste kwartaal 2024: Voorbeelden van onze activiteiten als actief aandeelhouder

Gepubliceerd
17 mei 2024
Leestijd
1 minuten leestijd

Als langetermijnbeleggers gaan wij met de bedrijven waarin wij beleggen regelmatig in gesprek om hen aan te moedigen hun praktijken op het vlak van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (Environmental, Social, Governance – ESG) te verbeteren. Lees hieronder hoe onze actieve benadering zijn vruchten afwerpt in Q1 2024.

7Dialogen met bedrijven
97%Deelname aan algemene vergaderingen
51%Van de vergaderingen waar Carmignac minstens één keer tegen het management heeft gestemd*

*Deze gegevens hebben betrekking op het aantal vergaderingen waar Carmignac een stem heeft uitgebracht tegen de aanbeveling van het bestuur. In de praktijk gaat het om stemmen die zijn uitgebracht tegen resoluties van het management en, in de meeste gevallen, om stemmen die zijn uitgebracht voor resoluties van de aandeelhouders (tenzij de resolutie van de aandeelhouders wordt gesteund door het management).

Carmignac verbindt zich ertoe de dialoog met bedrijven op te bouwen rond vijf categorieën: ESG ratings, specifieke thema's, impact, controversieel gedrag en tot slot stembeslissingen op algemene vergaderingen.

In eerste kwartaal 2024 zijn we 7 keer een dialoog gestart met de bedrijven waarin we beleggen en hebben we twee soorten engagement besproken.
In eerste kwartaal 2024 heeft Carmignac bij 51% van de stemmingen ten minste eenmaal tegen het bestuur van onze deelnemingen gestemd.

Lees hieronder hoe we in het eerste kwartaal van 2024 specifiek betrokken waren bij een bedrijf waarin we hebben geïnvesteerd.

Accor SA

Sector: Gastvrijheid
Regio: Frankrijk

De onderneming is een vastrentende participatie in onze fondsen1.

In lijn met ons Betrokkenheidsbeleid hebben we geconstateerd dat de onderneming een hoog personeelsverloop heeft. We zijn met de onderneming in gesprek gegaan om:

  • Verzoek om de rapportage van gezondheids- en veiligheidsgegevens te hervatten voor zowel de beheerde hotels als hun werknemers met een legale reikwijdte.

  • Verzoek om de personeelsverloopcijfers consistent te rapporteren, zowel voor werknemers met een legale reikwijdte als voor de beheerde hotels.

  • Verzoek om opnieuw dodelijke ongevallen bekend te maken in de beheerde hotels.

In januari 2024 hielden we een videogesprek met de vertegenwoordiger van het bedrijf voor investeerdersrelaties.

We zijn met het bedrijf in gesprek gegaan om inzicht te krijgen in hun informatieverschaffing over personeelsbeleid, omdat we inconsistenties hadden gevonden in het universele registratiedocument (URD). Over het algemeen is het hoge personeelsverloop geen punt van zorg voor het bedrijf, aangezien het in lijn is met het gemiddelde in de sector en het bedrijf niet het grootste deel van de personeelskosten draagt, aangezien het grootste deel van het personeel wordt ingehuurd via de hotels die het beheert en franchise houdt. Ze erkenden wel dat dit een risicogebied is vanuit het oogpunt van reputatie, aangezien de beheerde en franchisehotels hun naam gebruiken, dus eventuele arbeidskwesties zouden een slechte indruk kunnen geven van de Vennootschap.

Het bedrijf verstrekte ons informatie over de programma's die het heeft om werknemers op te leiden en te behouden, en het richt zich op het aanbieden van persoonlijke ontwikkelingsplannen aan werknemers om hun toekomstige carrière te verrijken.

We merkten op dat het aantal ongevallen met verzuim van de onderneming was toegenomen en dat ze stopte met het rapporteren van gegevens voor werknemers in de hotels die ze in eigen beheer hadden, en dat ze geen cijfers bekendmaakten over het aantal dodelijke ongevallen voor 2022 in de hotels die ze in eigen beheer hadden. Ze legden ons hun verandering in rapportagemethode uit en zeiden dat dit was gedaan om nauwkeurigere gegevens weer te geven, aangezien de beheerde en franchisehotels verschillende rapportagesystemen gebruiken en de aansluiting van cijfers soms moeilijk is. Ze zeiden dat ze zullen overwegen om de rapportage KPI's te wijzigen volgens onze verzoeken.

We hebben dit gesprek ook aangegrepen om van gedachten te wisselen over de Sustainability Linked Bond (SLB) die de onderneming in 2021 heeft uitgegeven en die wij in onze portefeuilles hebben. Dit gesprek verschafte ons meer informatie over de voortgang van de onderneming bij het behalen van de SLB-doelstellingen en het stelde ons ook in staat om feedback te geven over de manier waarop de onderneming gegevens bekendmaakt over haar prestaties ten opzichte van deze doelstellingen.

Na de dialoog met de onderneming hebben we onze START-beoordeling onder de sociale pijler gewijzigd van B naar C. Dit is gedaan om de vermindering van de openbaarmaking van sociale KPI's door de onderneming te weerspiegelen. We zullen blijven volgen of de onderneming onze verzoeken uitvoert en waar nodig in gesprek gaan.

1 Per 31 maart 2024: Carmignac Credit 2025, Carmignac Credit 2027, Carmignac Credit 2029, Carmignac Portfolio Flexible Bond, Carmignac Portfolio Evolution, Carmignac Portfolio Flexible Allocation 2024, Carmignac Global Active, Carmignac Portfolio Global Bond, Carmignac Patrimoine, Carmignac Portfolio Patrimoine Europe, Carmignac Multi Expertise, Carmignac Sécurité, Carmignac Portfolio Patrimoine, Carmignac Portfolio Sécurité. De portefeuilles van de Carmignac-fondsen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voor meer informatie over ons beleid inzake verantwoord beleggen, verwijzen wij u naar onze rubriek Duurzaam Beleggen:

Duurzaam Beleggen

Recente analyses

Duurzaam beleggen14 maart 2024Nederlands

Duurzame obligaties: een beleggingskans?

2 minuten leestijd
Meer informatie
Duurzaam beleggen17 juli 2023Nederlands

Onze milieugerelateerde verwachtingen – Klimaat

1 minuten leestijd
Meer informatie
Duurzaam beleggen17 juli 2023Nederlands

Onze sociale verwachtingen – Empowerment

1 minuten leestijd
Meer informatie

Marketingdocument. Dit document is bedoeld voor professionele cliënten.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: "artikel 8" die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, "artikel 9" die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of "artikel 6" die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl. Bij elke beslissing om in het gepromote fonds te beleggen, moet rekening worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen ervan, zoals die in het prospectus beschreven zijn.
Dit document mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder de voorafgaande toestemming van de Beheermaatschappij. Het vormt geen inschrijvingsaanbod, noch een beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De informatie en meningen in dit document houden geen rekening met de specifieke individuele omstandigheden van beleggers en mogen nooit worden geïnterpreteerd als juridisch, fiscaal of beleggingsadvies.
België: Dit bericht is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse financiële toezichthouder "Autorité des Marchés Financiers" (AMF) goedgekeurde portefeuillebeheerder, en haar Luxemburgse dochteronderneming Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een beheermaatschappij voor beleggingsfondsen die is goedgekeurd door de Luxemburgse financiële toezichthouder "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). "Carmignac" is een geregistreerd handelsmerk. De slogan "Investing in your Interest" is gekoppeld aan het handelsmerk van Carmignac. Dit materiaal is ook verkrijgbaar bij Caceis Belgium S.A., de financiële dienstverlener in België, op het volgende adres: Havenlaan 86c b320, 1000 Brussel.

Om aan te geven welke aandelen in de fondsenportefeuilles van Carmignac zijn of waren opgenomen, wordt voor illustratieve doeleinden naar bepaalde effecten en financiële instrumenten verwezen. Dergelijke verwijzingen zijn niet bedoeld als aanbeveling om direct in de betreffende instrumenten te beleggen en vormen ook geen beleggingsadvies. Het is de Beheermaatschappij niet verboden om zonder voorafgaande kennisgeving deze instrumenten te verhandelen. De portefeuilles van Carmignac-fondsen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

CARMIGNAC GESTION - 24, place Vendôme - F-75001 Parijs - Tel.: Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 – Door de AMF goedgekeurde beleggingsmaatschappij. Franse naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van EUR 13.500.000 – Handelsregister van Parijs B 349 501 676
CARMIGNAC GESTION Luxembourg – City Link - 7, rue de la Chapelle – L-1325 Luxemburg – Groothertogdom Luxemburg – Tel.: (+352) 46 70 60 1 - Dochteronderneming van Carmignac Gestion - Een door de CSSF goedgekeurde beleggingsmaatschappij met een aandelenkapitaal van EUR 23.000.000 - Handelsregister Luxemburg B67549.