Fondsen Focus

III. Carmignac Patrimoine - het hart Risicobeheer staat centraal

12.02.2017

Risicobeheer is de kern van onze identiteit

In staat zijn om marktrisico's effectief te beheren is al jarenlang een hoeksteen van de beleggingsstijl van Carmignac. Deze in de loop der jaren opgebouwde capaciteit werd in 2002 voor het eerst grootschalig op de proef gesteld. Daarna volgden nog talloze gelegenheden, zoals in 2008, toen Carmignac Patrimoine* erin slaagde om in zeer turbulente markten het vermogensrisico van zijn cliënten te beperken. Dankzij de door de jaren heen ontwikkelde instrumenten voor risicoanalyse, -controle en -beheer beschikken de fondsbeheerders van Carmignac bij het uitvoeren van hun taken over een doeltreffende toolkit.

[Insights] 2017 02_FF_Fund_CP (All) 1 NL

Onze filosofie voor risicobeheer bij Carmignac Patrimoine

Het beheer van marktrisico is even cruciaal als complex. Een veel voorkomende fout is dat er zoveel prioriteit wordt gegeven aan het reduceren van de kortetermijnvolatiliteit dat langetermijnkansen over het hoofd worden gezien. Goed risicobeheer beoogt duurzame rendementsbronnen intact te houden en deze, afhankelijk van de ontwikkeling van de risicocurve, tijdelijk te beschermen of juist niet.

Dit is al meer dan 25 jaar onze beheerfilosofie.

[Insights] 2017 02_FF_Fund_CP (All) 2 NL

Ons veelzijdige risicobeheer

Risicobeheer is een breed concept. Het beoogt niet alleen neerwaartse bewegingen te beperken, maar ook te profiteren van rendementsaanjagers die onderschat worden. Ten eerste is een evenwichtige en rigoureuze portefeuillesamenstelling essentieel om in roerige tijden overeind te blijven. Op basis van de input van ons Cross Asset-team, dat over een unieke combinatie van expertises beschikt (fundamentele, kwantitatieve en technische analyse) en zich op diverse beleggingshorizons richt, streven we ernaar onze macro-economische en kwantitatieve aanpak te optimaliseren om tot een degelijke portefeuille-opbouw te komen.

[Insights] 2017 02_FF_Fund_CP (All) 3 NL

Bij het opbouwen van een portefeuille dient in elke marktomgeving, afhankelijk van de positie op de wereldwijde beleggingscyclus, de juiste beleggingsstijl te worden gekozen. Bij de portefeuille-opbouw dient ook de duurzaamheid van de portefeuille permanent te worden getest aan de hand van simulaties en stress-scenario's. Daarnaast houdt risicobeheer in dat er via aandelenselectie wordt belegd in bedrijven met een hoge intrinsieke flexibiliteit (d.w.z. kasgenererend vermogen, gezonde balans). Vervolgens beheren we, naargelang de risico-asymmetrie en de potentiële zwakke plekken in de markt, het directionele risico op basis van de aandelen-, rente- en valutablootstelling.

Dankzij onze kennis van derivaten kunnen we ons afdekkingsbeleid op doeltreffende wijze uitvoeren. Deze afdekkingsstrategieën kunnen alternatieve of specifieke kosten veroorzaken, maar vormen een belangrijke rendementsbron als de door ons in kaart gebrachte risico's zich voordoen.

[Article image] [Funds Focus] Men driving boat

Voor risicobeheer zijn vaak bepaalde procedures vereist die op zich eenvoudig zijn, maar waarvan het succes vooral afhangt van de technische toepassing ervan. Voorbeelden zijn onder andere het optimaal beheren van long/short-posities om met een laag marktrisico alfa te genereren, barbell-posities (evenwicht tussen volatiele posities met een sterk stijgingspotentieel en zeer stabiele activa met een laag rendement), activa met een zeer lage correlatie, relatieve-waardestrategieën op de rentecurve en valuta-diversificatiestrategieën.