Flash Note

Vastrentende waarden: De noodzaak van een aanpak zonder beperkingen

23.01.2017

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond, een fonds met de juiste tools om de uitdagende obligatiemarkt van morgen het hoofd te bieden

Markten zijn op zoek gegaan naar een nieuwe koers voor de toekomst. De impact van ingrepen van de centrale banken op zowel de reële economie, die futloos blijft, als de prijzen van financiële activa loopt tegen zijn grenzen aan. De algemene verschuiving in de richting van een meer expansionistisch fiscaal beleid lijkt hun nieuwe uitgangspunt te zijn. Er is veel steun voor in de samenleving en het sluit goed aan bij de steeds grotere beperkingen waartegen centrale banken aanlopen. De Amerikaanse verkiezingen waren een beslissende fase in deze overgang. Nu is Europa aan de beurt, waar in 2017 in veel landen verkiezingen worden gehouden. Tegen deze achtergrond vormt niet alleen de economische cyclus, gekenmerkt door een wereldwijde verbetering van de groei- en inflatievoorspellingen, maar ook de huidige verschuiving van monetaire naar budgettaire ondersteuning en de politieke risico’s een uitdaging voor beleggers die rendement willen behalen, rekening houdend met de risico's op de obligatiemarkten.

Omdat een snelle stijging van de rente het grootste risico is, vraagt 2017 om een flexibel obligatiebeheer zonder beperkingen. Een beleid dat over speelruimte beschikt op markten die onder druk staan en waarmee wereldwijd kansen kunnen worden benut. Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond weet succesvol te opereren in deze turbulente tijden, zoals in 2016 overduidelijk is aangetoond. Onze op overtuigingen gebaseerde, niet aan een benchmark gebonden en flexibele filosofie heeft ook op lange termijn een aantrekkelijk rendement gegenereerd.

2016: Meedogenloze realiteitstest

[Insights] 2017 01_FN_Fund_CGB (All) 1 NL

Bron: Carmignac, Morningstar 30/12/2016;
(1) Gemiddelde Morningstarcategorie: EAA OE Global Bond (2) Referentiek-indicator: JP Morgan GBI Global (Eur).
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.. Resultaten zijn na aftrek van kosten (exclusief de van toepassing zijnde instapkosten van de distributeur). Het rendement kan stijgen of dalen naar aanleiding van valuta bewegingen.

  • Het 1e deel van het jaar werd gekenmerkt door een hoge duration voor de kernrentevoeten, een nauwkeurige selectie van schuldpapier van opkomende markten en aantrekkelijke kansen in Europese achtergestelde bankobligaties en CLO’s.
  • Short-posities in Amerikaanse en Duitse staatsobligaties vormden onze kernstrategie in de 2e helft van het jaar.

Succesvol beheer van de modified duration gedurende het hele jaar…

Het eerste halfjaar werd gekenmerkt door de hoge modified duration van het fonds vanwege het risico van desinflatie in veel ontwikkelde economieën. Deze fluctueerde in het algemeen tussen 7 en 10, met de nadruk op Amerikaanse, Duitse, Australische en Nieuw-Zeelandse staatsobligaties. Het fonds profiteerde van de in deze landen scherp dalende rente. Onze aanzienlijke allocatie aan de dollar en de yen ter afdekking van de risicoaversie op financiële markten, bleek ook winstgevend.

Na de vrije val van de rente in de eerste helft van het jaar verlaagden wij het risico van onze portefeuille substantieel door onze totale modified duration terug te brengen door short te gaan op de Amerikaanse en Duitse rente, de allocatie aan staatsobligaties van perifere Europese landen te verlagen en onze kaspositie uit te breiden. Wij verwachten dat de Amerikaanse inflatie de komende tijd sneller zal aantrekken dan algemeen wordt verwacht, terwijl een mogelijk protectionistisch en ruim budgettair beleid in het VK, Japan en de VS er gezamenlijk voor zou kunnen zorgen dat de lange rente op korte termijn gaat stijgen. Wij hebben wat TIPS gekocht in de VS en de blootstelling van de portefeuille aan veilige-haven-valuta’s steeds actief beheerd om periodes van verhoogde volatiliteit te kunnen doorstaan.

[Divider] [Flashnote] Curves

… terwijl we rendement genereerden via onze belangrijkste rendementsbronnen

De opportunistische en op overtuigingen gebaseerde aanpak van Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond was er met name op gericht aantrekkelijke risicopremies in opkomende landen binnen te halen, meer in het bijzonder in het segment van in lokale valuta luidend schuldpapier. Schuldpapier uit opkomende markten blijkt nog steeds interessante kansen te bieden, dankzij de macro-economische stabilisatie in China, het aantrekken van de grondstoffenprijzen, de verbetering van de lopende rekening van sommige opkomende landen en het, met ontwikkelde landen vergeleken, steeds aantrekkelijkere rendement. Selectiviteit is echter cruciaal in een nog steeds volatiele omgeving. Het beoordelen van de risico’s en kansen van elk land is een eerste vereiste om de beste beleggingsmogelijkheden in dit heterogene universum te kunnen selecteren. Wij denken bovendien dat grondstoffen exporterende landen, anders dan producerende opkomende landen, aantrekkelijke risicopremies zullen blijven bieden, gelet op hun zwakkere valuta’s en de daling van de relatieve rente.

Wat bedrijfsobligaties betreft, handhaafden wij het hele jaar onze allocatie aan achtergestelde schulden in het Europese bankensegment en Europese CLO’s. Obligaties van toonaangevende Europese banken zullen waarschijnlijk beter presteren dan de brede markt, omdat de al jaren durende trend van verlagen van balansrisico’s, afbouwen van schulden en strengere regelgeving voor banken ertoe leidt dat het buitensporige disagio in de kredietspreads van banken wegens systeemrisico afneemt. Met name de verschuiving in het overheidsbeleid ten aanzien van banken van reddingsoperaties op kosten van de belastingbetaler naar een ongedekte herstructurering voor rekening van crediteuren, zou moeten zorgen voor meer risicospreiding bij de banken en een vlucht in kwaliteit. Daarnaast zou het feit dat de ECB actief is geworden op de toch al dure markt van de eurozone voor niet-bancaire bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit (investment grade), beleggers moeten dwingen hun portefeuille te herschikken en over te stappen op onze favoriete bankthema's. Wat Europese CLO’s betreft, ten slotte, kunnen wij, dankzij beperkingen vanuit de regelgeving en schrammen die zijn opgelopen tijdens de crisis, profiteren van zeer aantrekkelijke spreadniveaus omdat er in het verleden vrijwel geen wanbetalingen hebben plaatsgevonden.

Een aanpak zonder beperkingen met een sterk trackrecord

Het fonds presteert niet alleen veel beter dan sectorgenoten(1), maar is ook in staat gebleken een bovengemiddeld, voor risico gecorrigeerd rendement te genereren (4-sterrenrating van Morningstar).

[Insights] 2017 01_FN_Fund_CGB (All) 2 NL

Bron: Carmignac, Morningstar 30/12/2016 ;
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Resultaten zijn na aftrek van kosten (exclusief de van toepassing zijnde instapkosten van de distributeur). Het rendement kan stijgen of dalen naar aanleiding van valuta bewegingen.

Investeringsstrategie van Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond (Compartiment van een Sicav naar Luxemburgs recht)

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond is een Internationaal obligatiefonds (UCITS) dat met een "total return"-benadering wereldwijd rente-, obligatie- en valutastrategieën ten uitvoer legt. Het fonds wordt exibel en opportunistisch beheerd, waardoor het een op overtuigingen gebaseerde allocatie kan hanteren en snel kan proteren van beleggingskansen in uiteenlopende marktomstandigheden. Het fonds heeft als doelstelling meer rendement te behalen dan zijn referentie-indicator(JP Morgan GBI Global EUR), over een minimale bevolen investeringshorizon van 2 jaar. Dit fonds biedt geen kapitaalgarantie.

Voornaamste risico’s van het Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond

RENTE

Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS

Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, v ia directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

KREDIET

Het kredietrisico is het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet nakomt.

[Scale risk] 4_NL

*Risicoschaal van 1 (laagste risico) tot en met 7 (hoogste risico). Risicocategorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Deze indicator kan in de loop van de tijd veranderen.