Flash Note

Kansen benutten op de wereldwijde obligatiemarkten Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond

30.07.2020

In deze video presenteert Charles Zerah de flexibele en opportunistische strategie voor internationale obligaties die hij al meer dan 10 jaar beheert:

  • THEORIE

    Toegang krijgen tot een groot aantal rendementsaanjagers in het obligatie-universum (staatsobligaties, bedrijfsobligaties en valuta's)

  • PRAKTIJK

    De rentegevoeligheid actief beheren om in verschillende marktomstandigheden waarde te kunnen creëren

  • VOORUITZICHTEN

    Aantrekkelijke rendementsbronnen signaleren in een omgeving waarin de obligatieschulden hoog zijn opgelopen: beleggingsstrategie

Bezoek de webpagina van het fonds:

Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond

Voornaamste risico's van het Fonds

KREDIET: Het kredietrisico stemt overeen met het risico dat de emittent haar verplichtingen niet nakomt.

RENTE: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de netto-inventariswaarde verandert.

WISSELKOERS: Het wisselkoersrisico hangt samen met de blootstelling, via directe beleggingen of het gebruik van valutatermijncontracten, aan andere valuta’s dan de waarderingsvaluta van het Fonds.

DISCRETIONAIR BEHEER: Het anticiperen op de ontwikkelingen op de financiële markten door de beheermaatschappij is van directe invloed op het rendement van het Fonds, dat afhankelijk is van de geselecteerde effecten.

Het fonds houdt een risico op kapitaalverlies in.

[Scale risk] 4/2 jaar_NL